regUlamin świadczenia usług

drogą elektroniczną

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 • Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.annaniedzialek.pl na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę: Anna Niedziałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, przy ulicy Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, REGON: 521189698, NIP: 9512534790 W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych: Anna Niedziałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, przy ulicy Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, REGON: 521189698, NIP: 9512534790, adres e-mail: poznajmysie@annaniedzialek.pl
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej. Ten ostatni gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji (forma dokumentowa) pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Klienta z przedsiębiorcą. 
 • Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin. 
 • Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk. 
 • Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 • Sprzedawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową. 
 • Informacje o Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: 
 • rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu; 
 • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.
 • Nakazuje się:
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
 • Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 • Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 • W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia. 

2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Właścicielka domeny –Anna Niedziałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, przy ulicy Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, REGON: 521189698, NIP: 9512534790
 • Sprzedawca –Anna Niedziałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, przy ulicy Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, REGON: 521189698, NIP: 9512534790
 • Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.
 • Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 • Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 • Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.annaniedzialek.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 • Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej, przykładowo konsultacje.
 • Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, przykładowo: ebooki, wzory pism procesowych, kurs video. Treści cyfrowe nie stanowią porady prawnej, ani jej nie zastępują, ani nie stanowią opinii prawnej czy też żadnej formy interpretacji prawnej.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu, na mocy której Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w tym każdą umowę, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.
 • Umowa o świadczenie usług – oznacza każdą umowę inną niż umowa sprzedaży towarów, na mocy której Sprzedawca świadczy lub zobowiązuje się do świadczenia usługi, w tym Usługi cyfrowej, na rzecz Klienta, w szczególności umowa o udzielenie konsultacji, wykonywana przez Konsultanta określonego w § 2 ust. 3.
 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 • Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 • Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych – w zależności od wybranej formy płatności i zamówionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 • Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 • System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 • Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. Minimalne wymagania techniczne zostały wskazane przez Sprzedawcę w niniejszym regulaminie. 
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 • Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), dalej jako Prawo Telekomunikacyjne. 
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), dalej jako Prawo autorskie. 

3. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

   1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
   2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe potrzebne są:
   1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, w tym także sprzęt umożliwiający komunikację i wypełnianie niezbędnych formularzy w ramach Sklepu, np. sprawna klawiatura;
   2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome oraz umożliwiająca przeglądanie stron internetowych;
   3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail). 
   4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
   5. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić, albo usług podmiotów trzecich.

4. TREŚCI CYFROWE LUB USŁUGI CYFROWE DOSTĘPNE W SKLEPIE

W Sklepie dostępne są Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe, zgodnie z dostępnością wskazaną w Sklepie. 

 • Treści cyfrowe dostępne są w formatach:
  • ebooki w formacie pdf,
  • ebooki w innych formatach,
  • wzory pism w programie Word,
  • kursy w formacie video dostępne na portalu społecznościowym Instagram- wymagane jest posiadanie konta na portalu,
  • szkolenia,
  • webinary, 
 • Usługi cyfrowe realizowane przez Konsultanta dostępne są w formie telefonicznej lub online poprzez komunikator Zoom, Whatsapp, Facetime lub Google Meets, ewentualnie inny komunikator po uzgodnieniu z Klientem.
 • Klient może także zamówić indywidualnie Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie a dotyczących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Jeśli takie są aktualnie dostępne w Sklepie. 
 • Specyfika Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisie w Sklepie. Sprzedawca oraz Konsultant informują także o tym, czy konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową. Klient w przypadku dokonania Zamówienia takich Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej zgadza się na brak tej konkretnej cechy.
 • Sprzedawca lub Konsultant dokładają wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami, a tym samym z Umową zawartą z Klientem. W tym celu dbają o ich jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, dostępność wsparcia technicznego, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizacje, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość. 
 • Sprzedawca może prowadzić sprzedaż Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na platformie szkoleniowej zakładając Konto Klienta.
 • Dostęp do zakupionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na platformie szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności znajduje się w opisie danych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie z opisem.
 • W ramach sklepu Sprzedawca świadczy również Usługi polegające na udzielaniu konsultacji w oparciu o stan faktyczny podany przez Klienta lub o dokumenty udostępnione przez Klienta. Konsultacje mogą odbyć się:
  • poprzez odbycie rozmowy Sprzedawcy i Klienta online, przy czym również umówienie konsultacji następuje przy użyciu urządzeń informatycznych dostępnych w Serwisie;
  • za pomocą środków technicznych umożliwiających porozumienie na odległość przy użyciu poczty elektronicznej („konsultacje emailowe”) – Klient zadaje Sprzedawcy maksymalnie 3 pytań, a Sprzedawca udziela na nie odpowiedzi w ciągu 72 godzin od zaksięgowania płatności za konsultacje emailowe;
  • Sprzedawca świadczy usługi z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanych usług, tj. udziela porad zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Nie odpowiada jednak za rezultat działań podjętych na podstawie porady.
 • Czas trwania konsultacji w zależności od wybranej opcji jest określony każdorazowo w Sklepie i wynosi do 75 minut. 
 • W celu zawarcia umowy na konsultację Klient może:
  • wysłać zapytanie na adres email: poznajmysie@annaniedzialek.pl
  • wysłać zapytanie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce „Kontakt”;
  • skontaktować się telefonicznie pod numerem wskazanym w Serwisie w zakładce „Kontakt”.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania konsultacji, jeżeli tematyka konsultacji wykracza poza zakres spraw, którymi się zajmuje. Odwołanie konsultacji z tego powodu nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od rezerwacji terminu konsultacji oraz 24 godzin przed terminem konsultacji. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania konsultacji, jeżeli konsultacje te nie mogą się odbyć z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Klientowi pełną kwotę ceny Usług, o ile płatność nastąpiła przed wykonaniem Usługi.
 • W przypadku konsultacji online lub konsultacji email Klient obowiązany jest wykonać płatność przed wykonaniem Usługi. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Z umówionej konsultacji Klient może zrezygnować w każdym czasie przed wykonaniem Usługi.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego zdarzenia, w tym awarie techniczne, przez które konsultacje prawne nie będą mogły się odbyć w terminie umówionym. W takim przypadku, Sprzedawca oraz Klient uzgodnią inny termin konsultacji lub umowa zostanie rozwiązana a Sprzedawca zwróci Klientowi cenę uiszczoną za Usługę.
 • Termin konsultacji może zostać przełożony za porozumieniem Usługodawcy oraz Usługobiorcy.
 • Konsultacje nie są nagrywane przez żadną ze stron. 
 • Sprzedawca umożliwia także korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych wyraźnie określonych w Sklepie. 
 • Korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu wskazanych danych osobowych. Dotyczy to szczególnie kursu, do którego dostęp wymaga posiadania konta na portalu społecznościowym Instagram. 
 • Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo. 
 • Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub na odpowiedniej podstronie/ stronie z ich opisem albo w odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności.
 • Dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych odbywa się na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych odpłatnych lub dostępnych w Sklepie albo według zasad opisanych w odrębnym regulaminie lub usług lub na odrębnej podstronie dotyczących tych treści. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nieodpłatne mogą zostać udostępnione użytkownikowi lub Klientowi także odpłatnie na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie lub w opisie tych treści lub usług.  

5. PRZEDSPRZEDAŻ TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 • Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. 
 • Przedsprzedaż umożliwia złożenie Zamówienia przed premierą Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w cenie specjalnej, zazwyczaj niższej niż cena docelowa.
 • Przedsprzedażą mogą zostać objęte Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nowe i cechujące się małą dostępnością, lub takie, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 • Termin dostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych objętych przedsprzedażą każdorazowo znajduje się w ich opisie.
 • Przedsprzedaż może być łączona z innymi promocjami.
 • Zakupione podczas przedsprzedaży Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są realizowane (np. dodawane na Konto Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.

6. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA TREŚCI CYFROWE LUB USŁUGI CYFROWE

 • Klient może dokonać zakupu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej poprzez ich wybór
  z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej).
 • Po dokonaniu wyboru Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w wyniku czego wybrane Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe zostaną dodane do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 • Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania Zamówienia.
 • Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka i przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 • Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  • imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
  • adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  • numeru telefonu,
  • adresu e-mail,
  • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
  • wyrażenie zgody na realizację Zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za Zamówienie.
 • Klient może być zobowiązany wskazać swój adres ze względu na takie wymagania systemowe/informatyczne związane ze środowiskiem cyfrowym Sklepu. 
 • Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do Zamówienia. 
 • W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, jak również co do formy płatności.
 • Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 • Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty. 
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku:

7. CENY TREŚCI CYFROWYCH, USŁUG CYFROWYCH I FORMY PŁATNOŚCI

 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT lub inne podatki, jeśli są wymagane przez przepisy prawa). 
 • Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, wycofywania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Treści cyfrowej lub Usług cyfrowych.
 • Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się. Szczegóły promocji zawarte są w jej opisie na stronie lub podstronach Sklepu albo w regulaminie danej promocji. 
 • W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. 
 •  Jeżeli Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 
 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe:
 • przelewem bankowym– płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane
  w Regulaminie;
 • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  za pośrednictwem systemu Przelewy24– na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;  
 • Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura, jeśli zostały podane dane firmy i Klient zgłosi Sprzedawcy chęć otrzymania faktury na firmę w momencie zakupu w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta na podany adres mailowy.

8. DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 • Sprzedawca dostarcza Klientowi Treść cyfrową lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że coś innego zostało wyraźnie zawarte w opisie lub ofercie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 
 • Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Klient lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. 
 • Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp w terminie ustalonym w czasie zakupu.
 • Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, w której zamieszcza klikalny, aktywny link do Treści cyfrowej lub dostarcza instrukcję pobrania Treści cyfrowej (np. z poziomu Konta Klienta) w zależności od cech i charakteru Treści cyfrowej, a także możliwości systemowych. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 • W przypadku Usługi cyfrowej bezpośrednio przed terminem jej wykonania Konsultant lub Sprzedawca skontaktują się z Klientem, aby dogodną formę kontaktu lub ustalić numer telefonu do kontaktu telefonicznego czy ewentualnie przesłać aktywny link do połączenia online.  
 • W przypadku, gdy Klient poda nieprawidłowy e-mail lub numer telefonu, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków dostarczalności wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia Zamówienia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. Zalecane jest, aby skontaktował się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sprawy i doprowadzenia do dostarczalności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej. 

9. ZMIANY I AKTUALIZACJE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 • Sprzedawca przez czas dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarcza Klientowi aktualizacje i informuje o konieczności ich dokonania. Klient powinien dokonywać okresowych aktualizacji także urządzeń, z których korzysta, aby możliwe było korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  • poinformował Klienta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę. 
 • Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących uzasadnionych przyczyn:
  • zmiany technologii związane z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową,
  • zmiany w prawie lub dostosowanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa, czy innych wytycznych związanych z obowiązującym prawem,
  • zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego, ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych,
  • zmiany w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 • Sprzedawca ani Konsultant nie mogą dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 • Wprowadzane przez Sprzedawcę zmiany nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta. 
 • Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie (jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana).
 • Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym. 
 • Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie. 

10. USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY, KONTO KLIENTA, NEWSLETTER

 • Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługi cyfrowe w postaci umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy ze Sprzedawcą lub Konsultantem drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia. 
 • Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności lub w odrębnym regulaminie dotyczącym tej usługi dostępnym w ramach Sklepu. 
 • Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
  i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za Treść cyfrową lub inną Usługę cyfrową.
 • W celu utworzenia Konta, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań:

11. PROCEDURA REKLAMACJI DOTYCZĄCA TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe były zgodne z Umową i aby Klient mógł z nich korzystać zgodnie z Umową. W tym celu informuje w sposób jasny i zrozumiały w niniejszym regulaminie Klienta o wszelkich istotnych wymaganiach, również po stronie Klienta. 
 • Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.
 • Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 • Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 • Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy.
 • Reklamacja lub inne zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail). Powinno też zawierać informację czego dotyczy zgłoszenie oraz żądanie Kupującego, jednak brak tych informacji nie wpływa na skuteczność zgłoszenia.
 • Sprzedająca rozpoznaje zgłoszenie w terminie 14 dni, przesyłając Kupującemu odpowiedź drogą poczty elektronicznej, a w braku tego adresu, pocztą tradycyjną na adres wskazany w zgłoszeniu. Brak odpowiedzi na zgłoszenie w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji za zasadną.
 • Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i ze Sklepu w sposób zgodny z przeznaczeniem, zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, chyba, że w toku zakupu wyraził on zgodę na wykonanie umowy i udostępnienie mu Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (pkt 2 i 3 poniżej) oraz w sytuacjach zastrzeżonych w ust. 6.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
  • a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • c) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku;
 • Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w ustępach 1 i 2, albowiem działalność Sprzedawcy i Konsultanta opiera się na dostarczaniu Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych, wobec czego otrzymanie tych produktów i możliwość korzystania z nich przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje brak możliwości odstąpienia od umowy, co Klient przyjmuje do wiadomości razem z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 • Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej.
 • W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca w innych przypadkach niż określone w ustępach od 1 do 3, od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  • są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
  • dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;
  • zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  • zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 • W przypadku, gdy Treści zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.
 • Klient ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do treści cyfrowych.
  W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 • Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH

 • Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie.
 • W przypadku sprzedaży Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
 • W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

14. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 • Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta. 
 • Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
  • Usług cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,
  • Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w zakresie ograniczonym art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych. 
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób. 
 • Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu. 

15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 • Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe świadczone przez Sprzedawcę lub Konsultanta, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych innych autorów, wzory, treści pism procesowych, treści ebooków, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i Konsultanta lub osób trzecich będących ich autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 • W przypadku zamiaru wykorzystania Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy lub Konsultanta.
 • Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie), a także publiczne wyświetlanie.
 • Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z nich jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  • W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
  • Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. I doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych,
  • Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
 • Licencja, o której owa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Okres dostępu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie ceny za Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dokonywanej przez Klienta.
 • Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jak i ich części, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
  • udostępnianie i prezentowanie ich osobom trzecim,
  • publikowanie niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,
  • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 • Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.
 • Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych Treści cyfrowych oraz Usług cyfrowych udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych (np. szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów) zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

16. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Anna Niedziałek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-797, przy ulicy Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, REGON: 521189698, NIP: 9512534790. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: poznajmysie@annaniedzialek.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
 • Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą Umową. 
 • Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
 • realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi w tym przekazanie Konsultantowi w przypadku Usługi Cyfrowej— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 • przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 • wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
 • w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 • w celu wysyłki newslettera lub innych nieodpłatnych Treści cyfrowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją Umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
 • Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, Konsultantowi, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Sklepu internetowego, itp.
 • W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:   
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,  lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 • Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

17. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 • Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi umowami o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 • Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
   o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów
 • Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. 

18. OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY

 • W ramach Sklepu prezentowanie są opinie klientów Sklepu i / lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy lub Konsultanta. 
 •  Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych miejscach Sklepu i na różnych podstronach: w opisie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii pod Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową w zakładce „Opinie” lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” albo do serwisów typu Opineo, Ceneo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych. 
 • Każdy klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionych Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych przez Sprzedawcę. 
 • Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta Sklepu.
 • Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Sklepu. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn. 
 • Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane. 
 • Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Sklepie.  

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany zakresu usług i asortymentu w Sklepie. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 • Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 • W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
zapisz się na mój

newsletter